Jakie są warunki gwarancji?

Wszystkie Produkty oferowane w Conrad.pl objęte są gwarancją udzieloną przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy, nr rejestru: Amtsgericht Amberg HRB 3896.

Klient realizuje uprawnienia wynikające z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy: Conrad Electronic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-637) przy ul. Kniaźnina 12. Wówczas obowiązki, o których mowa poniżej zrealizuje Sprzedawca. Okres gwarancji wynosi 2 lata od dnia zakupu, a dla produktów marki Voltcraft 3 lata od dnia zakupu. Gwarancja zostaje udzielona na teren RP.

Jeśli w okresie gwarancji ujawnią się wady, Sprzedawca w terminie 30 dni wymieni Produkt na wolny od wad lub zwróci cenę. W przypadku wyprzedania Produktu objętego gwarancją, obowiązek gwaranta ogranicza się do zwrotu Ceny.

Gwarancją nie są objęte wady Produktu w razie jego zamontowania lub uruchomienia niezgodnego z dostarczoną instrukcją, a także: w razie jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją; gdy Produkt był naprawiany przez osoby inne niż gwarant, sprzedawca lub osoby przez nich upoważnione, wykazuje oznaki naturalnego zużycia lub uszkodzenia mechanicznego nie wynikającego z wady tkwiącej w Produkcie; gdy ujawnione wady są spowodowane nieprzestrzeganiem warunków montażu lub eksploatacji.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Produktu).

Klient może żądać wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.

W celu zareklamowania wadliwego Produktu na podstawie udzielonej gwarancji, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, określić w przybliżeniu na czym polega wada, podać swoje dane, w tym adres email lub numer telefonu, potrzebne do rozpatrzenia reklamacji, a także wskazać, którego z przysługujących mu uprawnień się domaga (wymiana Produktu na nowy lub zwrot ceny).

Reklamację, reklamowany Produkt, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub informację o takim dowodzie (np. numer Zamówienia) należy wysłać do:

DPD Polska
Conrad Electronic Sp. z o.o.
UL. BIERUTOWSKA 81
51-317 WROCŁAW

lub na adres siedziby Sprzedawcy.